Cổng từ vựng tiếng Anh dành cho sinh viên ESL

Trang này là một trung tâm tài nguyên trực tuyến dành cho sinh viên ESL (Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai) để chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Nó bao gồm IELTS, TOEFL, TOEIC, PTE, GRE, ECPE,… Ngoài từ vựng, nó còn bao gồm các mẹo và kinh nghiệm làm các bài thi này.
Free Online Vocabulary Test
K12, SAT, GRE, IELTS, TOEFL
 Chọn ngôn ngữ
 Từ vựng và mẫu nóng
IELTS
4000 IELTS Academic Words List Check 1st Group
......
amplification
n.
khuếch đại
analysis
n.
phân tích
analyze
v.
phân tích
angular
a.
góc
animation
n.
hoạt hình
......
6000 IELTS Academic Words Check 1st Group
......
scrupulous
a.
bối rối
seam
n.
vỉa
seclude
v.
để xa
sectional
a.
cắt
secular
a.
thế tục
......
500 IELTS Vocabulary Check 1st Group
......
constitute
/'kɒnstɪtju:t/ v. Syn. form
cấu thành
constrain
/kən'streɪn/ v. Syn. restrain; confine
hạn chế
construct
/kən'strʌkt/ v. Syn. erect; build
xây dựng
consult
/kən'sʌlt/ v.
tham khảo
consume
/kən'sju:m/;/kən'su:m/ v. Syn. devour; eat
tiêu thụ
......
TOEFL
5000 TOEFL Vocabulary List Check 1st Group
......
loathsome
a.
hoạn
locally
ad.
địa phương
locate
v.
định vị
long-lasting
a.
lâu dài
lore
n.
truyền thuyết
......
6000 TOEFL Vocabulary List Check 1st Group
......
metallic
a.
kim loại
mien
n.
mien
mirth
n.
sự vui vẻ
misappropriate
v.
chiếm đoạt
mischievous
a.
tinh nghịch
......
300 TOEFL Writing Vocabulary Check 1st Group
......
feasible
/'fi:zɪbə
feign
/feɪn/ v. Syn. pretend; disguise; conceal
giả vờ
feint
/feɪnt/ n. Syn. trick
giả bộ
felicitous
/fə'lɪsɪtəs/ a. Syn. apt
vui vẻ
felicity
/fə'lɪsɪtɪ/ n. Syn. happiness
figment
......
TOEFL Words with Synonyms Check 1st Group
......
temporal
/'tɛmpərə
tenet
/'tɛnɪt/ n. Syn. doctrine; dogma
nguyên lý
tenuous
/'tɛnjʊəs/ a. Syn. thin; rare; slim
mong manh
tranquil
/'træŋkwɪl/ a. Syn. serene; pacific
yên tĩnh
transgress
/træns'grɛs, trɑr-/ v.
lấn
......
PTE
PTE Word List for Academic Check 1st Group
......
specialize
v.
chuyên
specification
n. Syn. instruction; description
đặc điểm kỹ thuật
specify
v. Syn. detail; designate
chỉ định
specimen
n. Syn. model; sample
mẫu
spectacle
n. Syn. demonstration; show
cảnh
......
Vocabulary for PTE Speaking Check 1st Group
......
team
   đội
technical
   kỹ thuật
technology
   công nghệ
temporary
   tạm thời
tension
   căng
......
GRE
5000 GRE Words Check 1st Group
......
slink
v.
đi lén
slither
v.
trượt
sliver
v.
mảnh
sloth
n.
sloth
sluggish
a.
chậm chạp
......
Barron GRE Vocabulary Check 1st Group
......
indignation
 phẫn nộ
indignity
 sỉ nhục
indiscriminate
 bừa bãi
indisputable
 không thể tranh cãi
indissoluble
 bất khả phân ly
......
TOEIC
3000 TOEIC Vocabulary Check 1st Group
......
discourse
n. Syn. conversation
luận
discreet
a.
kín đáo
discrete
a. Syn. separate; distinct
rời rạc
disgrace
n.
nhục
disguise
n.
cải trang
......
TOEIC Reading Vocabulary Check 1st Group
......
expertise
n. Syn. skill
chuyên môn
explicit
a. Syn. definite; outspoken
rõ ràng
exposition
n.
trình bày
exquisite
a. Syn. excellent; flawless
tinh tế
extinct
a. Syn. nonexistent; vanished; dead
tuyệt chủng
......
ECPE
3000 ECPE Vocabulary Check 1st Group
......
fragment
n. Syn. piece; fraction
đoạn
fragrance
n.
mong manh thơm
fragrant
a. Syn. aromatic; odorous
thơm
frame
n. Syn. construct
frame
framework
n. Syn. structure; skeleton
khuôn khổ
......
ECPE Oral Exam Words Check 1st Group
......
strain
 chủng
stride
 stride
strip
 dải
stubborn
 cứng đầu
studio
 studio
......